Човек који премеће планине, започиње преметањем каменчића.

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања  сопственог мишљења…
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе. 
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.  
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.

Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте?

 • Зато што ученици најбоље разумеју свое потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака, те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика, без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи, било да су у питаању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.

Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Ученички парламент ОШ“ Ратко Митровић“ из Чачка има жељу и задатак да оснажи и подржи учешће ученика у раду школе и развијање демократских односа у школи, као и остваривање и заштиту права ученика.

Циљеви ученичког парламента су:


* подстицање демократизације односа у школи и развијање демократске процедуре
* стварање услова за учешће ученика у раду школе – активно учешће ученика у образовно-васпитним активностима школе
* развијање критичког односа према друштвеним феноменима
* усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима
* развијање културе дијалога
* подстицање толеранције
* развијање свести о правима и одговорностима ученика
* развијање сарадње са Наставничким већем и Саветом родитеља

Према Закону, ученички парламент може да:


* даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и      директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
* разматра односе и сарадњу ученика и наставника односно стручног сарадника
* обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Ученички парламент обухвата по 2 представника из сваког одељења старијих разреда и из редова тих ученика се бира руководство парламента.

Школске 2020/ 21. године чланове парламента чине:

Адријана Кујунџић 8/3 – председник

Софија Лазаревић 8/2- потпредседник

Јана Бојовић 7/1- заменик потпредседника

Јована Јовановић 7/2-секретар

Јована Козодеровић 7/2- записничар

Урош Луковић 7/1- благајник

Александра Мандић 8/2

Сара Вулићевић 8/3

Маја Николић 8/1

Илишковић Милица 8/1,

као и наставници који су задужени за помоћ и координацију при раду ученичког парламента:

 Марија Миљуш, мастер филолог србиста-координатор

 Тијана Петрић, професор италијанског језика и књижевности