ШКОЛА РАТКО МИТРОВИЋ – ПП Служба

Психолошко-педагошка служба:

Психолошко-педагошку службу наше  школе чине педагог и психолог школе. Циљ рада службе је пружање подршке ученицима и родитељима у савладавању свих потешкоћа у учењу, сазревању и понашању, као  и јачање мотивације ученика за постизање што бољих постигнућа у учењу уопште уз неговање свих облика ненасилне вршњачке комуникације. У том циљу свакодневно се обавља саветодавни рад са ученицима и родитељима/старатељима.

Школски психолог и педагог реализују различите активности:

 • упућивање ученика у правилне технике учења;
 • превазилажење емотивних проблема ученика уз стручан саветодавни рад;
 • стручна подршка у превазилажењу непожељних облика понашања ученика у односима ученик-ученик (вербално, физичко, дигитално и било који други облик насиља), или ученик-наставник/ученик-родитељ из угла и жртве и насилника;
 • посебна подршка ученицима који наставу похађају по неком облику индивидуалног образовног плана или припадају некој осетљивој групи;
 • пружање стручне подршке у области професионалне оријентације која подразумева информисање, подстицање професионалних интересовања и компентенција, откривање карактеристика личности чиме се лакше долази до могућих опција за даље образовање;
 • саветодавни рад са родитељима чија деца испоље потешкоће у учењу или неки облик непожељног понашања;
 • саветодавни рад са родитељима у превазилажењу фазе адолесценције свога детета која се одражва осим на лошији успех у учењу и на испољавање бунтовног понашања и рекција са којим се родитељи често тешко носе;
 • реализовање различитих активности са ученицима – радионице, пројекти;
 • посредовање у упућивању ученика који су заинтересовани за проширивање свог знања ван школског програма на сарадњу са многим научним, културним и образовним установама, невладиним организацијама, као што је то Регионални центар за таленте, Канцеларија за младе и сл.

Осим индивидуалног рада са ученицима и родитељима делатност Психолошко-педагошке службе је много шира и подразумева:

 • остваривање образиовно-васпитног рада уз стврање што бољих услова за развој деце;
 • пружање подршке јачању наставничких компентенција и њиховог професионалног развоја;
 • учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе;
 • учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за унапређење;
 • подршка отворености установе према педагошким иновацијама;
 • развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним коментенцијама родитеља, односно старатеља;
 • сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним струковним организацијама и сл.;
 • стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке, односно психолошке науке и праксе.

Педагог школе: Биљана Стевановић

Психолог школе: Жељка Ножинић Голубовац