ШКОЛА РАТКО МИТРОВИЋ – РАЧУНОВОДСТВО

Служба рачуноводства ради на:

  • економско-финансијским пословима  израде предлога годишњих финансијских планова школе и годишњих планова јавних набавки у сарадњи са правном службом
  • прати реализације планова;
  • израђује периодичне анализе и извештаје по потреби и налогу непосредног руководиоца;
  • ради на усклађивању и праћењу финансијске реализације планова;
  • организује и води комплетно књиговодство школе;
  • одговара за исправност књиговодствених послова и за законитост пословања рачуноводства сагласно прописима;
  • врши обрачун зарада, накнада и осталих примања запослених.

Запослени у служби рачуноводства:

  • Ана Вигњевић, дипломирани економиста
  • Слађана Јањић Луковић, економски техничар